دوره های زنده جدید

ویرایش تصویر

ویرایش تصویر

آپدیت علمی مراقبت های پوستی

آپدیت علمی مراقبت های پوستی


دوره های زنده اتمام یافته

آپدیت علمی مراقبت های پوستی

آپدیت علمی مراقبت های پوستی

ویرایش تصویر

ویرایش تصویر

آپدیت تکمیلی مراقبت های پوستی

آپدیت تکمیلی مراقبت های پوستی

دوره آنالیز سطح مقدماتی فوتسال

دوره آنالیز سطح مقدماتی فوتسال

ویرایش تصویر

ویرایش تصویر

دوره مهارت هاي پيش از دبستان

دوره مهارت هاي پيش از دبستان

عکاسی دیجیتال

عکاسی دیجیتال

دوره آنلاین روش تدریس خصوصی

دوره آنلاین روش تدریس خصوصی

total courses

total courses

مدیریت ایمنی فرآیند PSM

مدیریت ایمنی فرآیند PSM

ایمنی راه اندازی

ایمنی راه اندازی

کاربردی ترین اصول ایمنی فرآیند در صنایع

کاربردی ترین اصول ایمنی فرآیند در صنایع

جلسه توجیهی

جلسه توجیهی

ایمنی در راه اندازی

ایمنی در راه اندازی

مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

جلسه آموزشی

جلسه آموزشی

کلاس مهندس فربد طهرانی پارت 2

کلاس مهندس فربد طهرانی پارت 2

کلاس مهندس فربد طهرانی پارت 1

کلاس مهندس فربد طهرانی پارت 1